Klubbens vedtægter

  Vedtægter

§ 1.

Foreningens navn er Horne KFUM Idrætsforening. Foreningen er hjemmehørende i Horne og omegn.

§ 2.

Foreningens formål er i kristen ånd at lede udøvelsen af og fremme interessen for idræt i Horne og omegn.

§ 3.

Som aktive og passive medlemmer kan optages alle, der har interesse for foreningen og dens formål. Indmeldelsen sker til bestyrelse eller udvalg.

§ 4.

Kontingentet for aktive medlemmer fastsættes af udvalg eller bestyrelse.

§ 5.

Et medlem, hvis liv og opførsel er i åbenbar strid med foreningens formål, kan bestyrelsen udelukke af foreningen.

§ 6.

Har et medlem mere end 2 kvartalers kontingentrestance, mister det alle rettigheder, og restance kan ved bestyrelsesbeslutning nedføre udelukkelse.

§ 7.

Intet aktivt medlem må ved deltagelse i stævner, konkurrencer og lignende, hvor foreningen ikke er arrangør, udøver nogen af de under foreningen hørende idrætsgrene uden forud at have indhentet bestyrelses tilladelse hertil. Overtrædelse heraf kan medføre udelukkelse.

§ 8.

Bestyrelsen udfærdiger og bekendtgør de til enhver til nødvendige regler for udøvelsen af de forskellige slags idræt.

§ 9.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. De 9 medlemmer til bestyrelsen vælges på foreningens årlige generalforsamling. Valget gælder i 3 år. Der afgår altså 3 medlemmer af bestyrelsen hvert år. De afgående kan genvælges.

§ 10.

Foreningen består af selvstændige sportslige afdelinger. Generalforsamlingen eller bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Bestyrelsen bør dog være repræsenteret i disse udvalg og i de sportslige afdelinger, og er til enhver tid berettiget til at gribe ind i deres arbejde.

§ 11.

Bestyrelsen vælger selv forman, næstformand, kasserer osv. Udtræder et medlem af bestyrelsen i årets løb, supplerer bestyrelsen sig selv til næste generalforsamling. Stedfortræderen eller et andet aktivt medlem kan af generalforsamlingen vælges til bestyrelsen til den resterende del af det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden eller halvdelen af bestyrelsen finder det fornødent. Formanden repræsenterer foreningen og aflægger beretning på generalforsamlingen. Der føres protokol over de af bestyrelsen trufne beslutninger. Foreningen kan tegnes af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Dog kræver det den samlede bestyrelses godkendelse ved optagelse af lån eller ved påtagelse af garantiforpligtelser.

§ 12.

Foreningen regnskab går fra den 1. januar til 31.december. Regnskabet skal være forelagt foreningens bestyrelse i revideret stand inden generalforsamlingen. Regnskabet revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 13.

Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned. Indvarsling finder sted senest 8 dage forud. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Godkendelse af det reviderende regnskab.
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 5. Valg af 2 revisorer.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Eventuelt.

§ 14.

Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på tilsvarende måde som ordinær generalforsamling, når bestyrelsen beslutter det, eller mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom med forslag til dagsordenen.

§ 15.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen senest i hænde 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 16.

Stemmeret til generalforsamlingen har alle aktive og passive medlemmer over 16 år, når de har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder og ikke er i kontingentrestance. Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer. Dog må passive højst udgør 3 medlemmer af bestyrelsen.

§ 17.

En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Afstemningen skal ske skriftligt, hvis minimum 1 medlem på generalforsamlingen ønsker det.

§ 18.

Forslag til vedtægtsændring eller tillæg til nærværende vedtægter skal angives på dagsordenen som særskilt punkt og være fremlagt til gennemsyn ved formanden senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse. Vedtægtsændringen kan dog kun gennemføres, hvis mindst 2/3 af de i afstemningen deltagende stemmer derfor.

§ 19.

Forslag til opløsning af forening skal angives på dagsordenen som særskilt punkt og er vedtaget når mindst ¾ af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettiget medlemmer stemmer derfor. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens ejendele KFUM´s Landsforbund.

Revideret 26. februar 2001.

Udskriv E-mail

Sponsorer

 • Hirtshals El-motorservice ApS
 • HG 265 Asbjørn
 • Mimosa Hirtshals
 • Stendysse hallen
 • Brdr. schlie`s Fiskeeksport A/S
 • Beinur Hirtshals
 • Buffalo Hirtshals
 • Fjordline
 • Rema 1000
 • Wagner
 • Netto Hirtshals
 • Kaj Jensen
 • Ecco Print
 • Superbrugsen Hirtshals